Coses que es necesiten por construir el estel:

MATERIAL NECESSARI I UNIÓ

Coses que es fan falta per fabricar l’ estél :
1) Tissores afilades
2) Agulla amb un ull gran que pasa just a la corda brida
3) Regle llarg , quan mes llarg millor es trazar la tela
4) Rotulador , el de de la foto es molt gruixuda ,millor mes fi.
5) Encenedor
6) Cordino per el bridatje, de poliéster ,resistencia unos 35 kilos
7) Bobbina de fil de poliéster amb 100 metres es suficient
8) La tela per les cometes alguns fan servir les teles per fer paraigues pero pesa masa
9) Metre ,si es de de 3 ó 4 metres millor
10) Maquina de cosir ,elèctrica o manual

Recomandable :

11) Guix de costura per marcar les línies en la tela
12) Cinta de carrocer ,te servir per engaxar la tela del terra
13) Soldadora elèctrica , per tallar i cremar les cordes


¿ Saps la longitud de la quilla?
Mira aquet dibuix de la Esquerra, si prologues la longitud dels costats exteruors dels triangles laterals per la seba part superior arriba un momento en que es creuen. Desde el punt fins que la base de la comta te una distancia ,es la medida de la longitud de la quilla.
El primer que te saber es el tamany de la nasa que vol el fabricant .Totes les medides que es necessiten es calculara basa-se en la longitud de la quilla (LK) 1’8


Apartir de la longitud de la quilla en cm i sesta multiplicant per el coecient de les cifres que es mostren en aquet dibujo de la esqura . La formula per aplicar en la seguent :
LKx coesef –X centimetres (medida per utilizar )


Abans de comprar la tela conve fero amb calculs sobre el paper,(yo primer la diseny a escala en paper melimetrat ) te en conté que els rollos de la tela solen tenir una amplada de 150º 160 cm.


Tingues en compta que has de ampliar els costats de cada dels panells per fe despres baixos la superficie útil de la cometa fitsat en el dibuix.

PATRONAJE I UNIO
PATONATJE I MARCAT:
Marcar sobre la tela dels dos triangles i el rectangle .Per fer la operacio es important tenir un lloc llis ,i net a ser posible espacios ( per ejemple al salo) per extendre be la tela .Es important que es te ben tensa cense arrugues ni dobleces , per aguantar al terra va be la cinta de carrocer lo venen en la tenda de pintura ,pegada sobre les borreres de la tela mentres la vas tensant fins que queda ven llisa (dibuix 4) .Amb la ayuda de un regle llarg es marcan els dos triangles i el rectangle tenint en conta els centimetres que hi ha per donar els doblegadets , yo li marco amb guix blanc de costura que es ven en mercereries.
No sempre es poden treure les tres panells de la cometa de una peza com en el del dibujo 4, moltes vegades tindrás que ingeniártela fent les unions de les teles per la nasa de tamany gran.

TALLAT DE LA TELA I ELS DOBLEGATS .

Retallar els 3 panels .Al ser de la cometa simétrica tenen que ser identics en dimensions dels dos triangles .
Cosí els doblegats en els costats petits del rectangle (1cm) ,en el costat petit de cada triangle i un altre tros exterior de cada triangle (1cm).

UNIO DE LES TRES PECES

Unim un panel triangular el panel rectangular montan-se 2 cm que habiam que deixar anteriorment , i cosim agafant les dos teles .Com es mostra en el dibuix de la Esquerra .plegant el doblegat que hem fet com ens mostra en le dibuix de la dreta i tornem a realizar altres costures de la tela.
Unim l’altra pesa triangular seguint els mateixos pasos aquí descrit

ELS PLECSC TRIANGULARS

Els plecs triangular
Fem una marca en emplazaments de les 7plecs triangulars i en els punts on va els 7 enganxats del mor (dibuix 8) .He recordó que aquests cofisents els tenen que aplicar a la formula anteriorment descrita LKxcoeff—X


Procesat a cosir els 7 triangles marcats .La técnica de costura esta mostrada en aquets dibuixos.Segueix poc a poc aquetos pasos i veuras que fácil es.

REFORSOS I ESTATS
REFOÇOS :
Ahorra es el momento de afegir els reforços ,el cordino que utilitazarem te que tenir resistencia a la ala rotula de uns 75 kilos mes o menos , i diámetro de 2 o 3 mm .Sol anar be el cordino auxiliar que es ven en tendes de materials de escalada .Anira cosit a la cara exterior dels triangles i el dobleg superior del rectángulo (dibuix 10 ).Cosim el cordino de reforç
cordino de reforç pos ano sobre el mateix i la tela dejando un sobrant de 5 cm a cada extrem (die 0,5 cm buix11) per después deixar un petit bucle de 0,5 cm. Y tornar a cosir ben reforçat pues allí anirá enganxat una brida (de tall dibuix 12)
NUSOS DEL MORR
Son 7 trossos de cinta que va a proporcionar la curva al morr de la cometa .Ven situats en els punts blancs que habiam marcat previament en el dibuix 8 .Tienen que ser iguals de longitud les cintes 7 i, de una amplada aproximadament de 5 a 10 mm hi ha que tenen en conta que tenim que cosirla i la costura li restarem la longitud . Aixi el llarg de la cinta sense tenir conta on es van les costures tenen que ser de 0,026xLK .Un altra idea es sustuir les cintes per cordinos de 2 ó 3 mm. De diametre sempre que es respeta de la longitud de 0,o26xLK.
BRIDATJE I NUSOS
BRIDATJE:
Son els 36 trosos de corda que van a unir la cometa amb les linies ,ens van a donar una vegada el aire de forma hinchat a la nostra nasa .Els punts de anclatje on es fet un nus en la cometa es el resultat de dividir la medida de la recta on es van els punts de anclaje on van els punts de anclaje entre el punt de aquestos .Un altra opció interasada de fero amb 10 brides menys , la cometa es inflara un poc menys pero la vantatje que tienes es que si es te enredara el bridatje sempre es menys amb 26 amb que 36 ,es el teu mateix .
TABLA 2
LONGITUD DEL BRIDATJE:
Com deixan abans ,tenim 2 opcions ,si ens decidim per 36 utilitzarem tots els punts señalats .Si preferim complicarlo menys usarem 2 , evitant colocar bridatje els punts marcats en vermell (dibuix 14 i taula 2). Aqui arriba i es mostra la longitud del bridatje ,recorda que el coesient de cada brida hi ha que multiplicar per la longitud de la quilla .Un consell ; Un bon sistema que jo utilitzi per retallar els cordinos de bridatje per ahorrarte treball es amb un soldador electric , perqué a la vegada que lo que retalles es quema evitant aixi que es deshilaci .La resistencia que tenen que tenir les cordes del bridatje es suficient amb que aguantem 30 ó 40 kilos , no mes anira el pes de la traccio rápida per varies brides.
NUSOS:
El nus que tenim que realizar en la brida per enganxa-rla en la cometa es un nus simple el que despres se li añadeix un nus correzat , la forma de fer la se escriu en els seguents dibuixos. Una vegada que hem ensenyat el nus unes vegades , procedirem a realizar en els punts de bridatje , a traves de la tela abrazant firmen el cordino de reforç .Els pasos a seguir son aquestos:
1) Senebra la corda de bridatje per el ull de una agulla ,logicament la agulla te que ser de un tamany adecuat per ell.
2) Atravesar la tela bordejant el cordino de reforç i tornem a travesar la tela com en aquest dibuix de la Esquerra.
3) Treure la agulla del nus corresat.
4) En els punts de bridatje A1 ,B6IA12 no es necessari utilizar la agulla perque son els punts on están els finals del cordino de reforsos i tenen un bucle que ya había realitzat previament. Ja casi tenim la cometa casi acabada ,ahora queda anudar les altres puntes del bridatje .Pero abans de aixó tenim que agrupar el bridatje en 4 parts ben diferenciats:
-brida de traccio Esquerra
-Brida de traccio dreta
-Brida de traccio Esquerra
-Brida de traccio dreta
Ahora tenim que preparar 4 petites cordes de 4mm de diametre i uns nusos distanciats com la nostra en el dibuix seguent:
Ahora farem un nus al bridatje en el dibuix 15 a les petites cordes que acabem de preparar ,quedant finalment com aquet dibuix:


Si has arribat fins aquí enhorabona la teva cometa NASA ahora tan sols queda posar 4 linies (2 de atraccio i 2 de freno) .Cada línea de la cometa es ajustable ,en vents fluixos a retallar les linies de freno en vents forts allargarlos .La longitud de les linies dependent fundamentalment del tamany de la cometa ,la velocitat del vent i de la zona on les fasis servir . S i la fas servir per ejemple , y actualmente tinc 4 nases de 190 ,de 240 ,de 400 cm de LK con les linies de 30 m, si hace mucho la nasa de 195 con linies de 15m. Un consell : marca amb rotuladors de diferent color les puntes de les líneas per aixi saber en cas de reredo o si les vas usa en un altra cometa una vegada desmontades cuals corresponen per ejemple les linies de freno izquierdo con sus brides corres pondement.
NOTAS A TENIR EN COMPTA:
Maneja la cometa Nasa amb precausió ,es una cometa que la seva relacio tamañ potencia es major que un altra tipo de cometes ,no utilitzis la cometa per donar salts .Yo com a autor de aquestos planos no hem responsabilizo de accidents causats per seguir els planols aquí descritos .Els dibuixos ,fotos ,tables i text ,estanbasts en experecia , experiments ,ensajos propis i recopilacions de altres planols baixats de internet.
A11 0,912 x LK-- Long. de brida en cm.
A 12 0,851 x LK-- Long. de brida en cm.
B6 0, 700 x LK-- Long . de brida en cm.